مهندسی فرهنگی, دوره (4), شماره (43), سال (2010-9) , صفحات (66-79)

عنوان : ( نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , جلال دهنوی , امین حق نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.از آنجایی که فرهنگ یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی‌ در توسعه هر کشوری می‌باشد،لازم است بدانیم تا چند دهه قبل عقیده اکثر صاحب‌نظران این بود که توسعه‌ مفهومی اقتصادی دارد؛به عبارت دیگر فقط جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می‌پرداختند.اما این وضعیت با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت،و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی‌ توسعه شد.اکنون مشخص شده است که مبنای هر نوع توسعه،توسعه فرهنگی است؛ازاین‌رو،دولت‌ها باید در راستای رسیدن به توسعه همه‌جانبه،سعی در تغییر نگرش خویش به انسان،بصورت یک موجودی فرهنگی داشته‌ باشند،چراکه مبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و به‌مثابه ریشه‌ای که درخت را تغذیه می‌کند، سایر ابعاد توسعه(سیاسی،اقتصادی و اجتماعی)نیز از این به بعد مهم تغذیه می‌شوند.بنابراین،لازم است تا در ارتقای سطح فرهنگ جامعه کوشا بوده و تلاش مضاعف به کارب سته شود.

کلمات کلیدی

, فرهنگ , توسعه فرهنگی , و استراتژی فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058132,
author = {صالح نیا, نرگس and دهنوی, جلال and حق نژاد, امین},
title = {نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی},
journal = {مهندسی فرهنگی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {43},
month = {September},
issn = {****-0156},
pages = {66--79},
numpages = {13},
keywords = {فرهنگ ،توسعه فرهنگی ،و استراتژی فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی
%A صالح نیا, نرگس
%A دهنوی, جلال
%A حق نژاد, امین
%J مهندسی فرهنگی
%@ ****-0156
%D 2010

[Download]