پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (104-124)

عنوان : ( فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول )

نویسندگان: زهرا طبیبی , عقیله سادات موسوی جهان آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی اثر فرهنگ بر تحول کودک بر مبنای نظریه آشیانه تحول می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که فرهنگ، عامل¬های محیطی تأثیرگذار بر تحول کودک را سازمان می¬دهد. از این رو، اثر این عامل‌ها در مقایسه با عامل‌های سازمان نایافته بر تحول بیشتر است. همچنین، باورهای قومیتی والدین به مثابه غشایی که با نظام¬های بزرگ‌تر فرهنگی در ارتباطند، در فرایند تحول نقش سازمان¬ده را ایفا می‌کند و هدف‌های تربیتی و در نتیجه کارکردهای فرزندپروری را شکل می¬دهند. در این میان، کودک نقش فعالی در تحول خود دارد، به طوری که کودک و آشیانه¬تحولی¬اش با یکدیگر پرورش و توسعه می¬یابند. این مهم حاکی از پویایی و انعطاف پذیری آشیانه تحول است تا بتواند با تفاوت‌های فردی کودک انطباق یابد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, فرزندپروری, سرشت, شیوه خواباندن, ابراز هیجان, باورهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058134,
author = {طبیبی, زهرا and موسوی جهان آبادی, عقیله سادات},
title = {فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6360},
pages = {104--124},
numpages = {20},
keywords = {فرهنگ، فرزندپروری، سرشت، شیوه خواباندن، ابراز هیجان، باورهای قومیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول
%A طبیبی, زهرا
%A موسوی جهان آبادی, عقیله سادات
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2016

[Download]