مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (2), سال (2016-10) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران )

نویسندگان: الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان مفهومی پیچیده است که در هر فرهنگ و جامعه ای معنای خاصی به خود گرفته است. نگاه افراد جامعه نسبت به زمان آن قدر اهمیت دارد که برخی دیدگاه مردم جامعه نسبت به زمان را معرف نوع فرهنگ آن جامعه تلقی میکنند. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش کیفی دیدگاه مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در مورد نقش زمان در نظام آموزشی ایران وهم چنین در فرهنگ روزمره ی ایرانی را بسنجیم. بدین منظور با 8 مدرس زبان انگلیسی و 10 زبان آموز مصاحبه صورت گرفت. از تحلیل مصاحبه ها چند موضوع استخراج شد که عبارتند از: رویکرد منفعلانه نسبت به زمان در فرهنگ روزمره، عدم توجه کافی به زمان در نظام آموزشی ایران، درصد بالای هدر رفتن زمان در کلاس های زبان، حق تأخیر بر اساس نوع رابطه ی اجتماعی، زندگی در زمان آینده و عدم تأثیرپذیری از فرهنگ انگلیسی در وقت شناسی. در پایان، راهکارهایی برای توجه بیش تر به نقش زمان در سطح آموزشی و فرهنگی ارائه شد.

کلمات کلیدی

دیدگاه؛ زمان؛ نظام آموزشی؛ فرهنگ؛ مصاحبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058164,
author = {ناجی میدانی, الهام and پیش قدم, رضا and قنسولی, بهزاد and حسینی فاطمی, آذر},
title = {بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {49},
number = {2},
month = {October},
issn = {2383-2878},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {دیدگاه؛ زمان؛ نظام آموزشی؛ فرهنگ؛ مصاحبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران
%A ناجی میدانی, الهام
%A پیش قدم, رضا
%A قنسولی, بهزاد
%A حسینی فاطمی, آذر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2016

[Download]