تعامل انسان و اطلاعات, دوره (2), شماره (4), سال (2016-9) , صفحات (9-20)

عنوان : ( سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر )

نویسندگان: حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک اِسناد هیجان­های کاربران در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر صورت گرفته است. روش پژوهش: روش مورد استفاده، پیمایشی و از نظر نوع پژوهشی کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) تشکیل می­دادند که نمونه­ای هدفمند شامل 72 نفر انتخاب گردید. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه سبک­های ِاسنادی و دو پرسشنامه­ی محقق ساخته گردآوری گردید. یافته­ های پژوهش: یافته­های پژوهش نشان داد که بیشتر کاربران، موفقیت و شکست خود در بازیابی اطلاعات را به علت­های درونی نسبت دادند. همچنین طبق نظریه واینر، آنان در هنگام موفقیت عامل تلاش و در هنگام شکست سه عاملِ عدم توانایی و تلاش ناکافی را به عنوان اصلی­ترین علت شکست خود ذکر نمودند. پژوهش نشان داد که افرادی که هیجان­های خود را به عوامل درونی نسبت می­دهند، رضایت بیشتری از جستجوی خود دارند. از سوی دیگر مشخص شد که بین سبک کلی اسناد کاربران و سبک اِسناد آنان در بازیابی اطلاعات، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه­ گیری: با تعیین سبک کلی اسناد کاربران در بازیابی اطلاعات می­توان ضمن شناسایی دلایل اسناد کاربران، تلاش نمود تا اسنادهای درست را تقویت و اسنادهای نادرست را از بین برد و به این وسیله زمینه­ی بازیابی بهتر اطلاعات را فراهم نمود.

کلمات کلیدی

, سبک اِسناد, تئوری واینر, انتساب هیجان, بازیابی اطلاعات, دانشگاه بین المللی امام رضا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058166,
author = {بهزادی, حسن and صنعت جو, اعظم and فتاحی, سیدرحمت اله and صالحی فدردی, جواد},
title = {سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {September},
issn = {2423-7418},
pages = {9--20},
numpages = {11},
keywords = {سبک اِسناد، تئوری واینر، انتساب هیجان، بازیابی اطلاعات، دانشگاه بین المللی امام رضا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر
%A بهزادی, حسن
%A صنعت جو, اعظم
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صالحی فدردی, جواد
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2016

[Download]