دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (147-157)

عنوان : ( تاثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر میزان استقامت عضلات اکستنسوری تنه در مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی )

نویسندگان: مهدی مهجور , علی اکبر هاشمی جواهری , ناهید خوشرفتاریزدی , کاظم نوروزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: استقامت و قدرت عضلات پاراسپاینال کمری نقش مهمی را در ثبات و تحرک ستون فقرات بازی می­کنند. به نظر می­رسد افرادی که دچار ضعف در این عضلات هستند دارای مشکلات زیادی از جمله بی ثباتی و درد در ناحیه ستون فقرات کمری باشند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات در آب بر استقامت عضلات اکستنسور تنه در افراد مبتلا به کمرد درد مزمن غیراختصاصی است. مواد و روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی 30 مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با دامنه سنی بین 35-20 به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. سپس به گروه تجربی 24 جلسه برنامه تمرین در آب (به مدت 6 هفته و در هفته 4 جلسه و هر جلسه بین 45 تا 60 دقیقه) ارائه شد. شدت درد با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیوبک و استقامت عضلات کمری با استفاده از تست سورنسن اندازه­گیری و ثبت شد. برای آنالیز داده­ها از نرم افزارSPSS نسخه 20 و آزمونهای t همبسته و مستقل استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که تمرینات در آب باعث کاهش معنی­داری در شدت درد و همچنین افزایش استقامت عضلات اکستنسور کمری در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی می­شود (05/0P<). نتیجه­گیری: بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی دارای درجه کمتری از استقامت در عضلات اکستنسور تنه نسبت به افراد سالم برخوردارند. در نتیجه احتمالاً این بیماران بتوانند با انجام تمرینات در آب استقامت عضلات کمری شان را افزایش دهند و از این طریق، میزان درد کمر و ناتوانی عملکردی خود را در فعالیت­های مختلف روزمره بهبود بخشند.

کلمات کلیدی

, تمرین در آب, کمردرد مزمن غیراختصاصی, شدت درد, استقامت عضلانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058167,
author = {مهجور, مهدی and هاشمی جواهری, علی اکبر and خوشرفتاریزدی, ناهید and کاظم نوروزی},
title = {تاثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر میزان استقامت عضلات اکستنسوری تنه در مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-8698},
pages = {147--157},
numpages = {10},
keywords = {تمرین در آب، کمردرد مزمن غیراختصاصی، شدت درد، استقامت عضلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر میزان استقامت عضلات اکستنسوری تنه در مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی
%A مهجور, مهدی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A کاظم نوروزی
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2016

[Download]