سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-05

عنوان : ( اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری )

نویسندگان: مصطفی نوروزی مداح , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمان های روانشناختی علاوه بر اثرات درمانی که در انواع اختلال ها بر جای می گذارند به منظور ایجاد تغییر در مؤلفه های روانشناختی خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرند از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبرد های مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری انجام گردید.این پژوهش از نوع نیمه تجربی (با طرح پیش آزمون- پس آزمون) و با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش 20 نفر از مردان سیگاری مراجعه کننده به کلینیک نگین سلامت شهر مشهد در سال 1394 به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس منبع کنترل راتر، پرسشنامه راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن و پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف سیگار بود. نتایج با استفاده از نرم افزار spssتحلیل گرید.نتایج بدست آمده نشان داد واقعیت درمانی گروهی منجر به افزایش معنادار منبع کنترل درونی و راهبرد های مقابله ای مسئله محور و نیز کاهش معنادار نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار در افراد سیگاری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود اما کاهش معناداری را در راهبرد های مقابله ای هیجان محور این افراد ایجاد نمی کند.مداخله مبتنی بر واقعیت درمانی گروهی می تواند ضمن افزایش منبع کنترل درونی در افراد سیگاری استفاده این افراد از راهبرد های مقابله ای مسئله محور را افزایش دهد و نیز منجر به کاهش نگرش مثبت آن ها نسبت به مصرف سیگار بشود.

کلمات کلیدی

, واقعیت درمانی گروهی, منبع کنترل, راهبرد های مقابله ای, نگرش به مصرف سیگار, افراد سیگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058169,
author = {نوروزی مداح, مصطفی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واقعیت درمانی گروهی، منبع کنترل، راهبرد های مقابله ای، نگرش به مصرف سیگار، افراد سیگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری
%A نوروزی مداح, مصطفی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مشهدی, علی
%J سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی
%D 2016

[Download]