علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (27-38)

عنوان : ( بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L) )

نویسندگان: الهام فراحی نصر ابو نصر , مهدی رضایی , حسن خوش قلب , مجتبی ممرآبادی , حسن قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرخدار یکی از گونه های سخت ریشه زا و در خطر نابودی ایران است که به عنوان یک گونه جنگلی از جنبه و Agrobacterium rhizogenes دارویی و فضای سبز اهمیت ویژه ای دارد. برای بررسی اثر باکتری هورمون های اکسینی روی ریش هزایی قلمه های سرخدار، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با سه از باکتری C58C و 2 LB9402 ،A تکرار روی قلمه های این گیاه انجام شد. فاکتورها شامل سویه های 4 در IBA 500 و 2500 میلی گرم در لیتر و هورمون ، در غلظ تهای 0 NAA اگروباکتریوم رایزوژنز، هورمون و A 2500 و 5000 میلی گرم در لیتر بود. نتیجه های این پژوهش نشان داد که سویه های 4 ،500 ، غلظ تهای 0 به طور معنی داری درصد پینه زایی، درصد ریش هزایی، تعداد و طول IBA و NAA و تیمار هورمونی LB9402 A 90 % از تیمار سویه 4 / ریش ههای اصلی و فرعی قلمه ها را افزایش دادند. بیشترین درصد ریشه زایی به مقدار 66 به ترتیب با غلظت های 5000 و 2500 میلی گرم در لیتر به دست آمد. NAA و IBA در حضور هر دو هورمون 87 % تأثیر / با درصد ریشه زایی 5 NAA و IBA نیز در حضور غلظت های یاد شده دو هورمون LB سویه 9402 چشمگیری روی ریشه زایی قلمه ها داشت.

کلمات کلیدی

, اکسین, اگروباکتریوم رایزوژنز, ریشه زایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058172,
author = {الهام فراحی نصر ابو نصر and مهدی رضایی and حسن خوش قلب and ممرآبادی, مجتبی and حسن قربانی},
title = {بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L)},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-7154},
pages = {27--38},
numpages = {11},
keywords = {اکسین، اگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه زایی، سرخدار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L)
%A الهام فراحی نصر ابو نصر
%A مهدی رضایی
%A حسن خوش قلب
%A ممرآبادی, مجتبی
%A حسن قربانی
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2015

[Download]