پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (28), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (107-114)

عنوان : ( خواص ضد میکروبی عصاره خام قارچ 1103 -Trichoderma harzianum و نقش بیو کنترلی آن )

نویسندگان: سارا کاظم زاده , ناصر فرخی , سعید امین زاده , سید مهدی علوی , ابوالفضل سرپله , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، عصاره خام قارچ Trichoderma harzianum -1103تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونههای قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتریهای ،Salmonella typhi ،Pseudomonas fluorescens ،Bacillus subtilis ،Escherichia coli پاتوژن شامل و قارچهای پاتوژن Xanthomonas citri (NIGEB-88 , NIGEB- و ( 9322 Staphylococcus aureus نداشت. اثر Erwinia amylovora شد اما اثری بر پکتوباکتر Rhizoctonia solani و Macrophomina phaseolina کاهش یافت که SDS بیوکنترلی ترکیب ضد میکروبی موجود در عصاره در تیمار با تریپسین از بین رفت و در حضور نشان از پروتئینی بودن طبیعت آن دارد. این پروتئین ضد میکروبی توانست به مدت نیم ساعت دمای 100 درجه 4) پایدار بماند. بدین ترتیب، - های اسیدی و قلیایی ( 9 pH سانتیگراد را تحمل کند و همچنین در طیفی از دستاوردهای این تحقیق نشان از جداسازی یک پروتئین ضد میکروبی قارچی مقاوم در برابر حرارت را دارد که می تواند در آینده به عنوان عامل بیوکنترل مورد استفاده قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, قارچ تریکودرما, پروتئین آنتیباکتریال, آنتاگونیست, پاتوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058176,
author = {سارا کاظم زاده and ناصر فرخی and سعید امین زاده and سید مهدی علوی and ابوالفضل سرپله and ممرآبادی, مجتبی},
title = {خواص ضد میکروبی عصاره خام قارچ 1103 -Trichoderma harzianum و نقش بیو کنترلی آن},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-2738},
pages = {107--114},
numpages = {7},
keywords = {قارچ تریکودرما، پروتئین آنتیباکتریال، آنتاگونیست، پاتوژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خواص ضد میکروبی عصاره خام قارچ 1103 -Trichoderma harzianum و نقش بیو کنترلی آن
%A سارا کاظم زاده
%A ناصر فرخی
%A سعید امین زاده
%A سید مهدی علوی
%A ابوالفضل سرپله
%A ممرآبادی, مجتبی
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2015

[Download]