اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (131-145)

عنوان : ( کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران )

نویسندگان: کمال عطائی سلوط , محمود صبوحی صابونی , کمیل مهجوری کارمزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانهای قیمت مواد غذایی، یکی از دشواریهای تاریخی اقتصاد ایران بوده که نارضایتی در بین همه گروههای جامعه و بدنبال آن، به چالش کشییدن مسیئولان و دولتمردان را در پی داشته است. از این رو، ثبات و تنظیم بازار این محصیولات و ایجاد قیمتهای متعادل برای آنها یکی از نگرانیهای معمول سییاستگذاران است. محصولات گوشیتی همواره ج م محصیولات مهم و ضیروری برای ااراد جامعه ایرانی بوده اسیت. در این تحقیق، نظام توابع تقاضیای محصیولات گوشیتی برای گوشیت س(ید )مرگو، گوشت قرم )گاوو و گوشت آب یان )ماهیانو در منا ق شیهری اسیتان مازندران در قالس سیستم تقاضای ترکیبی معکو( )SIDSو ی دوره زمانی 2931-2931برآورد شیده اسیت. پ از آزمون ضریسها، نتایج مشخص کرد که از بین 4نظام تقاضای IAIDS ،ICBS ،IROTو ،INBRتنها نظام تقاضیای INBRبا دادههای تحقیق سیازگار است. همچنین کششهای جبرانی و غیرجبرانی متقا ع نشان از جانشینی انواع گوشت دارد. بر پایه کشش مقیا،( گوشت قرم محصولی لوک و گوشت س(ید و آب یان محصولی عادی )نرمالو و ضروری است

کلمات کلیدی

, استان مازندران, نظام تقاضای معکو( ترکیبی )SIDSو, کشش تابع تقاضا, محصولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058179,
author = {کمال عطائی سلوط and صبوحی صابونی, محمود and مهجوری کارمزدی, کمیل},
title = {کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5524},
pages = {131--145},
numpages = {14},
keywords = {استان مازندران، نظام تقاضای معکو( ترکیبی )SIDSو، کشش تابع تقاضا، محصولات گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران
%A کمال عطائی سلوط
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مهجوری کارمزدی, کمیل
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]