روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (85-95)

عنوان : ( عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین )

نویسندگان: نجمه طاهری , زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر حوادث ترافیکی کشنده ترین نوع حادثه برای کودکان است. مطالعات گوناگونی به بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر حوادث ترافیکی کودکان پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل خانواده شامل ویژگی های نظارتی و شخصیتی هر دو والد پدر و مادر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی بود. روش: طرح پژوهش حاضر همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود. بدین منظور 105 کودک پیش دبستانی 2 به همراه والدینشان از نواحی آموزشی 3 و 6 شهر مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش درک خطر کودکان از تکلیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان و برای سنجش ویژگی‌های والدینی از پرسشنامه ویژگی‌های نظارت و ادراک خطرپذیری والدینی و پرسشنامه هیجان‌خواهی زاکرمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای درک خطر ترافیکی کودک و ویژگی‌های نظارتی والدین همبستگی مثبت معنادار و بین درک خطر ترافیکی کودک و هیجان طلبی والدین همبستگی معنادار منفی وجود دارد. همچنین متغیرهای ویژگی‌های نظارتی مادر، هیجان طلبی مادر و هیجان طلبی پدر به تریتب به میزان 36%، 28% و 23% پیش بینی کننده های معنی داری برای درک خطر کودک بودند. نتیجه گیری: درک خطر کودک تا حد زیادی می تواند متاثر از باورها و شیوه های والدین در مراقبت از کودک و ویژگی های شخصیتی آنها باشد. بنابراین در علت یابی و پیش‌گیری از حوادث کودکان باید به نقش مراقبتی والدین بالاخص مادر در پیش‌گیری از آسیب ها و همچنین یادگیری های غیر مستقیمی که کودکان از رفتارهای مرتبط با خطر والدین دارند توجه شود.

کلمات کلیدی

, درک خطر ترافیکی, ویژگی های نظارتی والدین, هیجان طلبی والدین, کودک پیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058196,
author = {طاهری, نجمه and طبیبی, زهرا and امین یزدی, سیدامیر},
title = {عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-501x},
pages = {85--95},
numpages = {10},
keywords = {درک خطر ترافیکی، ویژگی های نظارتی والدین، هیجان طلبی والدین، کودک پیش دبستانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین
%A طاهری, نجمه
%A طبیبی, زهرا
%A امین یزدی, سیدامیر
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]