پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (154-161)

عنوان : ( تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , علیرضا حق پرست , محمد محسن زاده , احمد حسن آبادی , خدیجه نصیری , زهرا رودباری , محمد دوستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخم مرغ به عنوان یک منبع آنتی بادی جایگزین برای پستانداران می باشد. ایمونوگلوبین زرده تخم مرغ از مرغ به تخم مرغ انتقال می یابد و در زرده در مقادیر زیاد تجمع می یابد. ایمونوگلوبینYبه عنوان کاندیدایی برای جایگزینی با آنتی بیوتیک ها مطرح است. هدف از این تحقیق تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ و بررسی حضور آنتی بادی ضد ایکلای در زرده با استفاده از روش سدیم دودسیل سولفات- ژل الکتروفورز پلی اکریل آمیدمی باشد. مرغ های تخم گذار در سه دوره ایمنی زایی با آنتی ژن کامل اشرشیاکلی که توسط فرمالین کشته و همراه با ادجونت کامل فروند در نوبت اول و دوم و با ادجونت ناقص فروند در نوبت سوم ایمن شدند. تخم مرغ ها جهت تخلیص جمع آوری و تخلیص IgY براساس روش پولسون و با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ انجام شد. در نهایت با انجام الکتروفورز حضور این آنتی بادی را نشان دادیم. IgY از زرده تخم مرغ با موفقیت خالص سازی گردید. نتایج SDS-PAGE حضور باندهای پروتئینی ۲۷ و ۶۷ کیلودالتونی که موید حضور زنجیره های سبک و سنگین IgY است را نشان دادند. اثرات IgY بر موش ها نشان دادند، موش هایی که IgY را ۷۲ساعت قبل تزریق داخل صفاقی باکتری، به صورت خوراکی در آب آشامیدنی دریافت کردند در برابر باکتری مصون ماندند و همچنین هنگامی که IgY با باکتری به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شده و به موش ها تزریق شدند، موش ها در برابر باکتری مقاوم ماندند. نتایج نشان دادند زرده تخم مرغ از مرغ های تخم گذار ایمن شده می تواند به عنوان منبع ایجاد ایمنی غیرفعال مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

اشرشیاکلیO157:H7; آنتی بادی; ایمونوگلوبینY; مرغ تخم گذار لگهورن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058202,
author = {نصیری, محمدرضا and حق پرست, علیرضا and محسن زاده, محمد and حسن آبادی, احمد and نصیری, خدیجه and رودباری, زهرا and دوستی, محمد},
title = {تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-3106},
pages = {154--161},
numpages = {7},
keywords = {اشرشیاکلیO157:H7; آنتی بادی; ایمونوگلوبینY; مرغ تخم گذار لگهورن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ
%A نصیری, محمدرضا
%A حق پرست, علیرضا
%A محسن زاده, محمد
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری, خدیجه
%A رودباری, زهرا
%A دوستی, محمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]