پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (177-194)

عنوان : ( تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , فخری صادقی , لیلا قسمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: سکونت‌گزینی بشر در فضاهای مطلوب و مناسب یا به عبارتی، مدینۀ فاضله از دیرباز دغدغة او بوده است؛ امّا در جهان واقعی، سکونت و زیستن بر روی کرۀ خاکی، قاعده و نظم و ترتیب دیگری را طلب می‌کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، تلاش شد تا معیارها و شاخص‌هایی که بیش‌ترین تأثیر را در شناسایی یک سکونت‌گاه به عنوان «روستای خوب» دارند، از نظر کارشناسان و مدیران روستایی در منطقۀ مورد مطالعه، بررسی شود. روش: روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن براساس مطالعات میدانی و از طریق مصاحبه و تنظیم پرسش‌نامه از 30 نفر از کارشناسان فعّال و دهیاران در سطح ناحیه، جمع‌آوری شده است. یافته‌ها: یافته‌های مطالعه براساس نتایج به‌دست‌آمده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، نشان می‌دهد در بین شاخص‌های شناسایی‌شده برای روستای خوب، بعد اقتصادی با ضریب 349/0 بیش‌ترین رتبه و شاخص زیست‌محیطی کم‌ترین رتبه را با ضریب 076/0 به خود اختصاص دادند. براساس آزمون تی دونمونه‌ای برمبنای تحلیل واریانس‌ها، مشاهده شد که از بین معیارهای شش‌گانه، در معیارهای اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی، فرض عدم برابری واریانس‌ها تأیید شده است؛ یعنی بین کارشناسان و مدیران روستایی، اختلاف معناداری در معیارهای شناسایی یک سکونت‌گاه به عنوان روستای خوب وجود دارد. در شاخص‌های 36 ‌گانه فقط در 6 شاخص سرمایه‌های اجتماعی، نبود انواع بزهکاری و مشکلات اجتماعی، احترام به ارزش‌های دینی و سایر ارزش‌ها، وجود امکانات تفریحی مناسب، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری و توجه به مشکلات مردم روستایی و مشارکت‌دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری، فرض عدم برابری واریانس‌ها تأیید شده است. بنابراین، در اکثر قریب به اتفّاق شاخص‌ها، اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه کارشناسان وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, روستای خوب, ابعاد اجتماعی و فرهنگی, ابعاد کالبدی, ابعاد مدیریتی, شهرستان بناب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058220,
author = {عنابستانی, علی اکبر and صادقی, فخری and لیلا قسمتی},
title = {تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {177--194},
numpages = {17},
keywords = {روستای خوب، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ابعاد کالبدی، ابعاد مدیریتی، شهرستان بناب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صادقی, فخری
%A لیلا قسمتی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2016

[Download]