اندیشه نوین دینی, دوره (12), شماره (44), سال (2016-6) , صفحات (45-60)

عنوان : ( بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوزه مطالعات فلسفه دین، پرسش از عقلانیت باورهای دینی و معیارهای آن اهمیت ویژه ای دارد. براساس برخی از رویکردهای افراطی، مانند عقل گرایی حداکثری و ایمان گرایی افراطی، پذیرش باورهای دینی از حوزه داوری و سنجش عقلانی بیرون است. ناکارآمدی این دو رویکرد در تبیین عقلانیت باورهای دینی سبب شده است تا معیارهای دیگری برای ترسیم عقلانیت این باورها از سوی اندیشمندان دینی مطرح شود. براساس برخی از نظریات در حوزه معرفت شناسی، مانند «تئوری های توجیه و ترجیح»، «اعتماد به دستگاه باورساز در انسان»، «توجه به زبان دین و ابعاد آن»، «بازنگری در باورهای پایه»، «رویکرد انسجام گرایی» و «اعتماد به فضایل عقلانی فاعل شناسا»، گونه جدیدی از عقلانیت باورهای دینی به نام «عقلانیت اعتدالی» قابل تعریف است که بر اساس آن، عقلانیتِ بخش گسترده ای از باورهای دینی تبیین پذیر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, عقلانیت اعتدال گرا, تئوری توجیه, زبان دین, باورهای پایه, فضایل عقلانی, انسجام گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058226,
author = {فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {44},
month = {June},
issn = {2008-9481},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {عقلانیت اعتدال گرا، تئوری توجیه، زبان دین، باورهای پایه، فضایل عقلانی، انسجام گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2016

[Download]