هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07

عنوان : ( ردگیری اشیاء با استفاده از طبقه بند تک کلاسه و اطلاعات زمینه )

نویسندگان: امیر حسین طاهری نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ردگیری بهعنوان مسأله طبقهبندی دودویی درنظر گرفته میشود که شیء را از پسزمینه متمایز میکند. برخی از طبقهبندهای دودویی که بدین منظور استفاده شده، توانایی اداره کردن نقاط پرت را ندارند که باعث کاهش عملکرد سیستم ردگیر شده است. طبقه- بندهای تککلاسه نیز بهدلیل آنکه تنها از نمونههای کلاس هدف استفاده میکنند، موجب مشکل بیمقصد رفتن هدف ردگیری شده میشود. در این مقاله از طبقهبند تککلاسه همراه با نمونههای منفی استفاده میشود که اطلاعات صحنه در ساخت مدل هدف دخالت میکند. با توجه به نتایج و آزمایشها، مشاهده میشود که استفاده از اطلاعات زمینه بهعنوان نمونههای منفی در مقایسه با روشی که فقط از نمونههای مثبت استفاده میکند، باعث افزایش قابل ملاحظه کارایی ردگیر میشود

کلمات کلیدی

, ردگیری, طبقه بند تک کلاسه, اطلاعات زمینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058229,
author = {طاهری نیا, امیر حسین},
title = {ردگیری اشیاء با استفاده از طبقه بند تک کلاسه و اطلاعات زمینه},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ردگیری، طبقه بند تک کلاسه، اطلاعات زمینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردگیری اشیاء با استفاده از طبقه بند تک کلاسه و اطلاعات زمینه
%A طاهری نیا, امیر حسین
%J هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2016

[Download]