علوم آماری ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (159-173)

عنوان : ( نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته )

نویسندگان: حمید رضا نیلی ثانی , محمد امینی , ابوالقاسم بزرگ نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار حدی و همگرایی کامل برای متغیرهای تصادفی وابسته بررسی شده و نتایج علمی جدیدی بدست آمده است.

کلمات کلیدی

متغیرهای تصادفی وابسته. قانون اعداد بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058231,
author = {حمید رضا نیلی ثانی and امینی, محمد and بزرگ نیا, ابوالقاسم},
title = {نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {159--173},
numpages = {14},
keywords = {متغیرهای تصادفی وابسته. قانون اعداد بزرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته
%A حمید رضا نیلی ثانی
%A امینی, محمد
%A بزرگ نیا, ابوالقاسم
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2016

[Download]