حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (617-624)

عنوان : ( مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR )

نویسندگان: کبری مسلم خانی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانمندی تشخیص و ردیابی صحیح فیتوپلاسماها از گیاهان، اهمیت به سزایی در کنترل موثر این عوامل و جلوگیری از گسترش آنها از طریق مواد به گونه ای که کمترین مواد ممانعت کننده و بیشترین میزان ماده ژنتیکی فیتوپلاسما حاصل گردد، در موفقیت آزمون DNA گیاهی آلوده دارد. استخراج نشان داد که استفاده از DNA واکنش زنجیرهای پلیمراز و صحت نتایج حاصل از آن تاثیرگذار است. در این تحقیق، مقایسه روشهای مختلف استخراج مبتنی بر استفاده از ستون نیز واکنشهای منفی DNA روش مناسب، در کاهش واکنش منفی کاذب اهمیت دارد. اما حتی در روش موفق استخراج کاذب هرچند به تعداد اندک اما به صورت پراکنده وجود دارد. این امر میتواند ناشی از غلظت پایین و پراکنش نامنظم سلول های فیتوپلاسمایی در واکنش مثبت ،P1/P7-R16F2n/R16R بافت های گیاه میزبان باشد. بر اساس نتایج حاصل از تعیین توالی قطعه تکثیر شده با ترکیب آغازگری 2 به دست آمد. به منظور کاهش آلودگیهای متقاطع و اجتناب از واکنشهای مثبت دروغین، آزمون Nested PCR دروغین در برخی تکرارهای آزمون بهینه سازی گردید. علیرغم دستیابی به محاسن مختلف این روش از جمله سهولت اجرا، صرفه جویی در هزینه و زمان Single Tube Nested PCR و همچنین توان ردیابی بیمارگر در غلظتهای پایین، متاسفانه واکنشهای مثبت کاذب در تعداد کمی از نمونهها همچنان مشاهده شد. در مجموع نتایج با یک ترکیب آغازگری و به تنهایی برای ردیابی و ارزیابیهای وسیع باغات و مزارع کفایت نمی کند و استفاده از Nested PCR حاصل از روش ترکیبات پرایمری مختلف، تعیین توالی و یا هضم آنزیمی به منظور اجتناب از واکنش مثبت دروغین توصیه میگردد.

کلمات کلیدی

, چالش ها, ردیابی و واکنش زنجیرهای پلیمراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058233,
author = {کبری مسلم خانی and بقائی راوری, ساره and پژمان خدایگان},
title = {مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {29},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {617--624},
numpages = {7},
keywords = {چالش ها، ردیابی و واکنش زنجیرهای پلیمراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR
%A کبری مسلم خانی
%A بقائی راوری, ساره
%A پژمان خدایگان
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]