پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (23-29)

عنوان : ( بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی )

نویسندگان: ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های مختلف تریکودرما به عنوان جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی و ابزار زیستی موفق در زمینه کشاورزی پایدار مطرح می باشند. این ریزجانداران با دارا بودن توان رقابت غذایی و مکانی بالا، استقرار و اسپورزایی فراوان در محیط ریشه اغلب گیاهان زراعی و غیر زراعی و نیز قابلیت القاء مقاومت در گیاه، نه تنها باعث کاهش عوامل بیمارگر در خاک شده بلکه در برخی موارد موجب تحریک به رشد گیاه می گردند. اثرات مطلوب رشدی قارچ مذکور در رشد گیاه بستگی به عواملی چون نوع گونه قارچ، جدایه های مختلف یک گونه و روش مایه زنی دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است تأثیرات کاربرد چهار گونه مختلف تریکودرما با استفاده از سه روش مختلف مایه زنی بر صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی مقایسه گردد.....

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, صفات رشدی, گونه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058234,
author = {ناهید حیدرزاده and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2050},
pages = {23--29},
numpages = {6},
keywords = {گوجه فرنگی، صفات رشدی; گونه های تریکودرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی
%A ناهید حیدرزاده
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2016

[Download]