علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (103), سال (2017-6) , صفحات (169-182)

عنوان : ( کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خط‌واره های مرتبط با آلتراسیون درمنطقه بجستان، شرق ایران )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , صادق افشارنجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شرق شهر بجستان، جنوب‌غرب استان خراسان رضوی قرار دارد این محدوده در شمال بلوک لوت، بزرگترین بلوک ساختاری در شرق ایران واقع شده است. این بخش خود تحت تاثیر فعالیتهای گسلهای عمیق امتدادلغز واقع در مرز این بلوک قراردارد. خط‌واره‌های موجود در منطقه با استفاده از داده های ماهواره¬ای اسپات، لندست و داده DEM بارز سازی گردید. مطالعات ساختاری در این ناحیه در دو مرحله انجام گرفت: نخست بارزسازی، تهیه نقشه و تحلیل ساختاری گسلهای اصلی منطقه و در مرحله بعد به منظور انجام مطالعات تکمیلی، کل خط¬واره های موجود اعم از درزه¬ها وگسل¬ها مورد بارزسازی و تحلیل قرار گرفتند راستی آزمایی مطالعات فوق با پیمایشهای صحرایی و داده های آماری صورت گرفت. مطالعات‌دورسنجی نشانگر اهمیت فیلترهای بارزکننده چون فیلترهای استاندارد، بر روی داده های با خصوصیات استریوسکوپیک چون اسپات به عنوان یک ابزار کارآمد در مطالعات ساختاری بخصوص بارز سازی خط واره¬ها می‌باشد. مطالعات فرکتال و بکارگیری پارامترهای آماری شکستگیها (برپایه نقشه شکستگی حاصل از داده های دورسنجی) در منطقه، ضمن مشخص نمودن بعد فرکتال در منطقه، تکمیل کننده مطالعات دورسنجی در زمینه شناخت چگونگی تکامل ساختاری منطقه و معرفی مناطق با احتمال بیشتر کانی‌سازی می باشند. مطالعات دورسنجی، صحرایی، تحلیلهای آماری-ساختاری و فرکتالی بر روی سیستمهای شکستگی موجود در منطقه نشانگر احتمالی ارتباط عناصر ساختاری موجود در منطقه با فعالیت یک سامانه گسلی امتداد لغز بوده که می توانند به عنوان شکستگیهای رایدل در دیواره زون تخریب در نظر گرفته شوند نتایج فوق نشان می دهند که بیشتر خط‌واره‌های موجود در منطقه شکستگیهای کششی منطبق بر جایگیری دایکها و رخداد انواع زونهای دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی‌های موجود در منطقه می باشد. تلفیق اطلاعات یادشده می توانند نقش مهمی در شناسایی روند عناصر ساختاری موثر در ایجاد آلتراسیون و مشخص نمودن نواحی مستعد کانی‌سازی بنمایند.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, فیلترهای بارزکننده خط‌واره ها, زون ساختاری لوت, سیستم شکستگی برشی, بجستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058235,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده and افشارنجفی, صادق},
title = {کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خط‌واره های مرتبط با آلتراسیون درمنطقه بجستان، شرق ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2017},
volume = {26},
number = {103},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {169--182},
numpages = {13},
keywords = {سنجش از دور، فیلترهای بارزکننده خط‌واره ها، زون ساختاری لوت، سیستم شکستگی برشی، بجستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خط‌واره های مرتبط با آلتراسیون درمنطقه بجستان، شرق ایران
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A افشارنجفی, صادق
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2017

[Download]