سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis )

نویسندگان: مریم رمضانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث استفاده از میکروارگانیسم های آنتاگونیست در کنترل بیماری های گیاهی مورد توجه است. ترکیب محیط کشت به ویژه در مواردی که میکروارگانیسم ها و متابولیت های آن ها همراه یکدیگر می باشند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا در این صورت نیاز به محیط کشتی است که بهترین شرایط را به طور توام جهت رشد و فعالیت آنتاگونیستی میکروارگانیسم ها فراهم آورد. در میان عوامل بیوکنترل، گونه های Bacillus spp. به دلیل تولید اسپور مقاوم، آنزیم های ترشحی، هورمون های رشدی و نیز توانایی القاء مقاومت در گیاه، موقعیت مناسبی جهت کنترل عوامل بیماریزای خاکزاد دارند. در این بررسی یک جدایه Bacillus subtilis که در مطالعات قبلی از نظر قدرت بیوکنترلی روی نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مثبت ارزیابی شده بود و مواردی از جمله توانایی تشکیل بیوفیلم و تولید آنزیم های پروتئاز، پروتئاز قلیایی و لیپاز آن به اثبات رسیده بود، مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور شش محیط کشت مایع که از نظر منابع کربن، ازت و نسبت آن ها متفاوت بودند، از جنبه اثرگذاری بر میزان رشد و تکثیر باکتری مقایسه شدند. منابع کربنی شامل سیب زمینی، سبوس برنج، ذرت، ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر و سویا به عنوان منبع ازت مورد استفاده قرار گرفت...................

کلمات کلیدی

, باسیلوس, محیط کشت, کنترل زیستی, نماتد مولد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058240,
author = {رمضانی مقدم, مریم and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باسیلوس، محیط کشت، کنترل زیستی، نماتد مولد گره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis
%A رمضانی مقدم, مریم
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]