چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران , 2016-03-02

عنوان : ( کاهش آلودگی با تولید انرژی الکتریکی از گازهای همراه میدانهای نفتی دریایی و استفاده از سیستم به دام اندازی و ذخیره کربن )

نویسندگان: سعید جعفری , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میدانهای نفتی غالباً شامل حجم بالایی گاز به همراه نفت می- باشند و مدیریت این گازها در میدانهای نفتی دریایی همواره چالش برانگیز بوده است. در سالهای اخیر، در صنعت برق گرایش به سمت تولید توان پاک به صورت چشمگیری افزایش یافته است. سیستم به دام اندازی و ذخیره کربن از جمله پر امیدترین تکنولوژیهای تولید توان پاک میباشد. از طرف دیگر، هدف این مقاله، تحلیل اقتصادی - آلودگی تبدیل توان گازهای همراه میدانهای دریایی به همراه سیستم به دام اندازی کربن میباشد. برای نیل به این هدف، ابتدا میدان دریایی فروزان برای مطالعه انتخاب و چهار طرح تبدیل توان تعریف میشود. برای تحلیل اقتصادی، ابتدا دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت داخلی طرحها محاسبه میگردد. در ادامه، هزینه سطحبندی شده برق محاسبه میشود و به کمک این ابزار طرحها به لحاظ اقتصادی مقایسه میشوند. کارآمدی مالیات کربن در تولید توان پاک بررسی میشود و تحلیل حساسیت نتایج انجام میشود. برای اطمینان از صحت نتایج برای سه بخش اصلی هزینهها شامل هزینه سیستم به دام اندازی، هزینه ساخت نیروگاه و هزینه بهره برداری ثابت به کمک تابع توزیع نرمال عدم قطعیت 02 درصدی در نظر گرفته میشود. نتایج نشان میدهند که ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه بدون سیستم به دام اندازی به لحاظ اقتصادی ممکن نمیباشد و تبدیل توان گازهای همراه در نیروگاه واقع در خشکی به همراه سیستم به دام اندازی مناسبترین طرح میباشد.

کلمات کلیدی

, به دام اندازی و ذخیره کربن, تبدیل انرژی, گازهای همراه, هزینه سطح بندی شده تولید انرژی الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058241,
author = {جعفری, سعید and علومی بایگی, مجید},
title = {کاهش آلودگی با تولید انرژی الکتریکی از گازهای همراه میدانهای نفتی دریایی و استفاده از سیستم به دام اندازی و ذخیره کربن},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {به دام اندازی و ذخیره کربن، تبدیل انرژی، گازهای همراه، هزینه سطح بندی شده تولید انرژی الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش آلودگی با تولید انرژی الکتریکی از گازهای همراه میدانهای نفتی دریایی و استفاده از سیستم به دام اندازی و ذخیره کربن
%A جعفری, سعید
%A علومی بایگی, مجید
%J چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران
%D 2016

[Download]