چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران , 2017-03-02

عنوان : ( تشخیص تبانی در بازارهای برق )

نویسندگان: پیمان رزمی تازه کندشریف آباد , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار برق، به دلیل داشتن ویژگیها و شرایط حاکم بر آن نمیتواند به صورت یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود و به دلیل اینکه تعداد تولیدکنندگان خیلی محدود میباشد هم چنین وجود قیود انتقال میتوان از آن به عنوان یک بازار رقابت چند جانبه و یا انحصارچندجانبه یاد کرد. در این حالت در چنین فضایی بازیگران و عوامل بازار که دارای قدرت هستند میتوانند قیمت بازار را دستکاری کرده و آن را به مدت طولانی از مقدار رقابتی آن افزایش دهند. این عملکرد از سوی بازیگران با فضای رقابتی بازار منافات داشته و باعث از بین بردن کارایی بازار خواهد شد. از این رو بهرهبردار مستقل سیستم برای حفظ فضای رقابتی بازار و بهبود بهرهوری بازار باید دائما نقاط کار بازار را پیوسته بررسی کند و در صورت مشاهده هر گونه تبانی از ادامه ان جلوگیری کند. هدف از این مقاله ارایه ابزاری مناسب برای تشخیص و کلاسه بندی انواع تبانی میباشد بگونهای که بهره- بردار با تحلیل دادههای بازار روز بعد بتواند تبانی را تشخیص داده و ان را کلاسه بندی کند. برای این منظور از ماشینهای یادگینده و اموزش پذیر استفاده شده است. یکی از مشکلات موجود در تشخیص و کلاسه بندی تبانی عدم وجود دادههای واقعی بازار اعم از دادههای بازار بدون تبانی شرکتها و دادههای واقعی حین تبانیهای مختلف میباشند. برای رفع این مشکل نقاط تعادل نش بازار را برای تبانیهای مختلف و برای بارهای مصرفی مختلف محاسبه شده است. باتوجه به این که سیستم در نزدیکی نقطه تعادل کار میکند نقاط حول نقطه تعادل در هر بار مصرفی و در هر نوع تبانی به عنوان نقطه کار سیستم در نظر گرفته شده است. نقاط کار ایجاد شده برای حالت بدون تبانی و برای تبانی های مختلف برای اموزش، آزمون و نهایتا برای تشخیص و کلاسه بندی تبانی استفاده شده است. الگوریتم کارت از روشهای درختهای تصمیم گیری و الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان برای این منظور استفاده شده است. روش پیشنهادی به یک بازار برق دارای چهار شرکت تولیدی و ده ژنراتور اعمال شده است. شبیه سازی ها نشان میدهد که ماشینهای یادگیرنده با دقت مناسبی تبانی را تشخیص داده و ان را کلاسه بندی می- کند.

کلمات کلیدی

, قدرت بازار, تبانی, تشخیص تبانی, یادگیریماشینی, ماشینبردار پشتیبان , درخت تصمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058243,
author = {رزمی تازه کندشریف آباد, پیمان and علومی بایگی, مجید},
title = {تشخیص تبانی در بازارهای برق},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قدرت بازار، تبانی، تشخیص تبانی، یادگیریماشینی، ماشینبردار پشتیبان ، درخت تصمیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص تبانی در بازارهای برق
%A رزمی تازه کندشریف آباد, پیمان
%A علومی بایگی, مجید
%J چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران
%D 2017

[Download]