مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (299-321)

عنوان : ( رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه )

نویسندگان: ملیحه ماسنانی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی‌اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویۀ قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسئولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بی‌اعتبار کردن لازم است، تحقیرآمیز بودن مطالب منتشر‌شده در خصوص رقیب و نیز امکان شناسایی شخص بی‌اعتبار‌ شده برای مخاطب است، ولی صحت و سقم این اظهارات اهمیت ندارد. در نظام حقوقی فرانسه مسئولیت ناشی از بی‌اعتبار کردن رقیب مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران در کنار مبنای تقصیر، می‌توان مسئولیت را بر مبنای قاعدۀ نفی ضرر یا تسبیب نیز استوار نمود. بدیهی است انتخاب مبنا بر شرایط و قلمرو مسئولیت تأثیرگذار است. کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

بی‌اعتبار کردن رقیب؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ رقابت‌ مکارانه؛ مسئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058246,
author = {ماسنانی, ملیحه and محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-496x},
pages = {299--321},
numpages = {22},
keywords = {بی‌اعتبار کردن رقیب؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ رقابت‌ مکارانه؛ مسئولیت مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه
%A ماسنانی, ملیحه
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2016

[Download]