آمایش جغرافیایی فضا, دوره (6), شماره (19), سال (2016-5) , صفحات (105-118)

عنوان : ( ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌه )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , سید مصطفی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻣﺮوزه اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار، اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد .ﺑﺮ اﯾـ ﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـ ﻦ ،اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ای ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿـﯿ ﻦ و ﺗﻌﺮﯾـ ﻒ ﻋﻤﻠﯿـ ﺎﺗﯽ ﺷـﺪﻧﺪ. 14 ﻣﻔﻬﻮم و 5 ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ 323 اﺳﺘﻔﺎدة از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از آوری ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﮥ در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻧـﺮم ، ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿـ ﮥ SPSS اﻓـﺰار ی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه از ، ﮔﯿﺮی از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻃﺮﯾﻖ روش اﻟﮑﺘﺮه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻼت ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎ ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﻼت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﻠﮥ ﺟﺎﻫﺪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻠﮥ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم و ﻣﺤﻠﮥ ﻧﯿﺰه در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬـﺎرم از ، ﺳﺮاﻓﺮازان در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول و دوم ازﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮥ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﮥ در ﺑـ ﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔـﮥ ﻫـﺎ ی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدل اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﯽ و ﻓﻀـﺎ ﯾﯽ در ﺗﻮزﯾـ ﻊ و دﺳﺘﺮﺳـ ﯽ ﺑـﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺴﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻬﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ، ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠـﺎد و ، ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺲ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﮥ ای ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن، ﺑﻬﺮة ﮔﯿﺮی از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾـ ﻖ ﻃﺮاﺣـ ﯽ ﮐﺎﻟﺒـﺪ ی و اﻓـﺰا ﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, . ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ , روش اﻟﮑﺘﺮه , ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ , ﻣﺤﻠﮥ , : ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058259,
author = {رهنماء, محمدرحیم and سید مصطفی حسینی},
title = {ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌه},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2016},
volume = {6},
number = {19},
month = {May},
issn = {2251-7421},
pages = {105--118},
numpages = {13},
keywords = {. ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،روش اﻟﮑﺘﺮه ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ،ﻣﺤﻠﮥ ، : ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌه
%A رهنماء, محمدرحیم
%A سید مصطفی حسینی
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2016

[Download]