مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (48), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (115-124)

عنوان : ( طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب )

نویسندگان: دانیال بوستان , سیدکمال حسینی ثانی , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، طراحی کنترل کننده ردیاب تحمل پذیر خطا برای زیر سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با معادلات دینامیک غیرخطی است. وظیفه این کنترل کننده، حفظ پایداری و عملکرد مناسب سیستم حلقه بسته در هنگام بروز آسیب ناشناخته در عملگر، در حضور اغتشاش خارجی کراندار و محدودیت دامنه ورودی است. مبنای این کنترل کننده بر پایه کنترل ساختار متغیر بوده و با استفاده از روش مستقیم لیاپانوف، کرانداری غایی سیگنال های خطای حالت اثبات شده است. کنترل کننده پیشنهادی، بر خلاف سایر روش های موجود، به اطلاعات دقیق آسیب وابسته نبوده و در روند طراحی آن، فقط از کران کمینه و بیشینه آسیب استفاده شده است. همچنین به دلیل خواص جبری مناسب و نبود تکینگی در نمایش وضعیت به کمک کواترنیون ها، استفاده از این پارامترها در دستور کار قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی، نشان از عملکرد مناسب کنترل کننده پیشنهادی در حضور اغتشاش خارجی و آسیب ناشناخته موجود در عملگر است.

کلمات کلیدی

, کنترل تحمل پذیر خطا, کنترل وضعیت, خطای ضر بشونده عملگر, ردیابی, کنترل ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058266,
author = {دانیال بوستان and حسینی ثانی, سیدکمال and پریز, ناصر},
title = {طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2016},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-6032},
pages = {115--124},
numpages = {9},
keywords = {کنترل تحمل پذیر خطا، کنترل وضعیت، خطای ضر بشونده عملگر، ردیابی، کنترل ساختار متغیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب
%A دانیال بوستان
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%A پریز, ناصر
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2016

[Download]