مدیریت توسعه و تحول, دوره (1395), شماره (25), سال (2016-8) , صفحات (17-26)

عنوان : ( بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان )

نویسندگان: لعیا فریاد , علیرضا خوراکیان , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پویای کسب و کار امروزی، نقش انسان و نوع نگاه او میتواند سهم بسزایی در کسب موفقیت و مزیت رقابتی برای هر سازمان داشته باشد. به همین منظور، سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی، آنان را به فعالیتهای نوآورانه تشویق نمایند. توانمندسازی و اشتیاق شغلی میتواند سازمانها را در بهره گیری از سرمایه ی فکری و افزایش رفتارهای نوآورانه کارکنان یاری داده و انگیزه آنان را برای ارتباط پایدار و طولانی با سازمان افزایش دهد. لذا هدف این تحقیق، بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه میان توانمندسازی روانشناختی، رفتار نوآورانه در کارکنان میباشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان سازمانهای داروسازی استان خراسان رضوی میباشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSSو PLS SMART انجام شد. یافته های این تحقیق نشان میدهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی آنان مثبت و معنی دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه اشتیاق شغلی نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه در کارکنان دارد.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی روانشناختی, اشتیاق شغلی, رفتار نوآورانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058271,
author = {فریاد, لعیا and خوراکیان, علیرضا and ناظمی, شمس الدین},
title = {بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان},
journal = {مدیریت توسعه و تحول},
year = {2016},
volume = {1395},
number = {25},
month = {August},
issn = {2008-8558},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {توانمندسازی روانشناختی، اشتیاق شغلی، رفتار نوآورانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان
%A فریاد, لعیا
%A خوراکیان, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%J مدیریت توسعه و تحول
%@ 2008-8558
%D 2016

[Download]