مدیریت نوآوری, دوره (6), شماره (1), سال (2016-12) , صفحات (101-134)

عنوان : ( بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید) )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , نگار کدخدا , بهاره ملازاده یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، رفتارهای نوآورانه به عنوان کلید نوآوری، نقش بسزایی در خلق ارزش¬های سازمانی دارند و این مساله در حوزه سازمان¬های تحقیقاتی وابسته به صنایع دفاع با توجه به نوع فعالیت، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسط اشتراک دانش در تاثیر اجزای سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه در میان کارکنان یکی از مجموعه¬های تحقیقاتی وابسته به وزارت دفاع می¬باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه¬ای شامل 25 سؤال، استفاده شد. این پرسشنامه میان 80 نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه توزیع گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه میان بعد انسانی سرمایه فکری و رفتار نوآورانه از طریق بعد تجربه برگزیده اشتراک دانش و همچنین بعد ساختاری سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی دو بعد رفتار اشتراک دانش را تایید می¬کند. در ادامه با توجه به اهمیت نوآوری در این سازمان ها و جهت تقویت آن بازگشت به میدان و انجام مصاحبه های کیفی صورت پذیرفت و عوامل تاثیر گذار بر متغیرها و ارتباط سیستمی آنها شناسایی شد تا با استفاده از این نتایج و ارایه پیشنهادات کاربردی بتوان سازمان را در جهت تقویت این روابط یاری نمود. نتایج تحلیل سیستمی بیان گر نقش مهم خلاقیت فردی و لزوم توجه به آن جهت تقویت روابط موجود می¬باشد.

کلمات کلیدی

, : سرمایه فکری, رفتار اشتراک دانش, رفتار نوآورانه, سرمایه انسانی, سرمایه ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058273,
author = {خوراکیان, علیرضا and کدخدا, نگار and ملازاده یزدانی, بهاره},
title = {بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید)},
journal = {مدیریت نوآوری},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {December},
issn = {****-0174},
pages = {101--134},
numpages = {33},
keywords = {: سرمایه فکری، رفتار اشتراک دانش، رفتار نوآورانه، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید)
%A خوراکیان, علیرضا
%A کدخدا, نگار
%A ملازاده یزدانی, بهاره
%J مدیریت نوآوری
%@ ****-0174
%D 2016

[Download]