مهندسی مکانیک و ارتعاشات, دوره (2), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (17-21)

عنوان : ( بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها )

نویسندگان: عارف افشارفرد , محمد گل محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات آزاد سیستمی مجهز به میراگرضربه ای تک جرمی با در نظر گرفتن مدل برخورد هرتز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نوسانگر مجهز به میراگر ضربه ای با استفاده از جرم، فنر و میراگرهای ویسکوز مدلسازی شده است. به عنوان مثالی کاربردی، ساختمان پنج طبقه ای در نر مافزار سیمولینک مدل سازی و رفتار دینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه کارایی میراگر ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات سازه ای ساختمان پنج طبقه، مورد بررسی قرارگرفته است. اثرات به کارگیری سه میراگر ضربه ای یکسان در طبقات اول، سوم و پنجم، مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که با استفاده از میراگر ضربه ای کاهش دامنه ی نوسانات در طبقات بالاتر از سرعت بیشتری برخوردار می باشد. در نهایت با تعریف پارامتری تحت عنوان اثربخشی، اثرات استفاده از میراگر ضربه ای در هر طبقه مورد سنجش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, میراگر ضربه ای, ارتعاشات غیرخطی, دینامیک سازه, اثربخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058279,
author = {افشارفرد, عارف and محمد گل محمدی},
title = {بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها},
journal = {مهندسی مکانیک و ارتعاشات},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-5458},
pages = {17--21},
numpages = {4},
keywords = {میراگر ضربه ای، ارتعاشات غیرخطی، دینامیک سازه، اثربخشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها
%A افشارفرد, عارف
%A محمد گل محمدی
%J مهندسی مکانیک و ارتعاشات
%@ 2423-5458
%D 2011

[Download]