پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (78-98)

عنوان : ( ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران )

نویسندگان: محمد قربانی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش انتقال منافع و داده‏های حبوبات منتخب مهم ایران، ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‏های زراعی در سال 1393 برآورد شود. این مطالعه نشان دادحبوبات نقش مهمی در تأمین نیازهای پروتئینی خانوارها و منبع درآمدی کشاورزان در سطح مزرعه‏ دارد. همچنین دارای خدمات و کارکردهای مثبت فراوان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زراعی و اکولوژیکی- زیست‏محیطی و آثار منفی خارجی مانند انتشار گازهای گلخانه‏ای می‏باشد. برآوردها نشان دادکه ارزش حبوبات در واحد سطح و نیز در سطح کلان در ایران به ترتیب برابر 22/60882 هزار ریال در هکتار و 12/48704071میلیون ریال است. مجموع سهم خدمات اقتصادی و اجتماعی حبوبات 84/60 درصد می‏باشد. همچنین مجموع سهم کارکردهای زراعی و اکولوژیکی- زیست‏محیطی حدود 16/39 درصد می‏باشد. ارزش صرفه‏جویی آب توسط حبوبات دیم برابر 02/797570 میلیون ریال محاسبه شده است. علاوه بر آن، در مجموع هزینه زیست‌محیطی انتشار N2O و CO2 حاصل از حبوبات منتخب برابر 04/8722 میلیون ریال برآورد شده است. با توجه به یافته‏های مطالعه، توجه به آثار مثبت خارجی حبوبات در نظام‏های زراعی ایران در سیاستگزاری‏های کلان ملی به ویژه از بعد اختصاص بودجه تحقیقاتی توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, ارزشگذاری, حبوبات, اقتصادی, زیست‏محیطی, گاز گلخانه‏ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058293,
author = {قربانی, محمد and باقری, عبدالرضا},
title = {ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725x},
pages = {78--98},
numpages = {20},
keywords = {ارزشگذاری، حبوبات، اقتصادی، زیست‏محیطی، گاز گلخانه‏ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران
%A قربانی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2018

[Download]