پژوهشنامه حقوق اسلامی, دوره (16), شماره (42), سال (2016-3) , صفحات (47-68)

عنوان : ( مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , پوریا شیرخانی , محمد موحدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت‌های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به‌عنوان راه‌های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش‌گفته می‌تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت‌های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد

کلمات کلیدی

نقض تعهد قراردادی؛ همکاری شخص ثالث؛ عدم قابلیت استناد قرارداد؛ قابلیت ابطال قرارداد؛ مسئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058300,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and پوریا شیرخانی and محمد موحدی فرد},
title = {مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی},
journal = {پژوهشنامه حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {42},
month = {March},
issn = {2251-9858},
pages = {47--68},
numpages = {21},
keywords = {نقض تعهد قراردادی؛ همکاری شخص ثالث؛ عدم قابلیت استناد قرارداد؛ قابلیت ابطال قرارداد؛ مسئولیت مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A پوریا شیرخانی
%A محمد موحدی فرد
%J پژوهشنامه حقوق اسلامی
%@ 2251-9858
%D 2016

[Download]