هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور )

نویسندگان: علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در کمربند آتشفشانی- نفوذی شمال غرب نیشابور به سن پالئوسن- ائوسن قرار دارد که از نظر ساختاری جزء بخش غربی زون بینالود است. مهمترین واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل گدازه و پیروکلاستیکهای با ترکیب تراکیت، آندزیت، تراکیآندزیت و بیوتیتتراکیآندزیت با سن پالئوسن- ائوسن هستند که تودههای نفوذی نیمهعمیق با سن ائوسن میانی در آنها نفوذ کردهاند. از نظر ویژگیهای ژئوشیمیائی، سنگهای آتشفشانی عمدتاً در قلمرو آلکالن قرار میگیرند و ماهیت متاآلومینوس دارند. موقعیت تکتونیکی نشان HREE نسبت به LREE سنگهای آتشفشانی منطقه مربوط به درون صفحات است. سنگهای آتشفشانی منطقه غنیشدگی در اغلب سنگهای Eu/Eu* 34 است. پائین بودن نسبت / 21 تا 87 / در سنگهای آتشفشانی بین 94 (La/Yb)N میدهند. نسبت آتشفشانی منطقه نشانگر نشات گرفتن ماگما از عمق پایداری پلاژیوکلاز است. سنگهای آتشفشانی منطقه نسبت به پوسته را نشان میدهند. LILE و تهیشدگی عناصر HFSE متوسط نرمالیزه غنیشدگی عناصر

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, سنگهای آتشفشانی, ژئوشیمی, محدوده اکتشافی فیروزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058316,
author = {غیاثوند, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {پتروگرافی، سنگهای آتشفشانی، ژئوشیمی، محدوده اکتشافی فیروزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور
%A غیاثوند, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]