هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده شورک در شرق ایران و شمال¬غرب¬ بیرجند واقع شده¬ است. این محدوده¬ شامل برونزدهایی از سنگ-های آتشفشانی ائوسن- الیگوسن با ترکیب آندزیتی تا ریولیتی بوده که واحد¬های نیمه¬عمیق و عمیق گابرویی تا دیوریتی در آنها نفوذ نموده¬است. کانی¬سازی¬ رگه¬ای مس در امتداد گسلی با شیب تقریبا 90 درجه و در واحد توف آندزیتی (ائوسن میانی) ایجاد شده است. کانی سازی در دو مرحله شکل گرفته که شامل: 1- کوارتز-پیریت، کالکوسیت، بورنیت، کالکوپیریت، فاهلور، اسفالریت همراه با دگرسانی آرژیلیکی و سیلیسی، 2- کوارتز-کالکوسیت، اسفالریت همراه با دگرسانی سیلیسی و کربناتی. مطالعه سیالات درگیر نمونه¬های کوارتز دارای مرزهای هم رشدی با کانی¬سازی متوسط دمای همگن شدن 241 درجه سانتیگراد و شوری 15 درصد برحسب نمک طعام را نشان می¬دهند. دما و شوری کم سیالات درگیر، کنترل ساختاری کانی¬سازی، نوع آلتراسیون و گسترش آن و کانی شناسی ساده ذخیره مشابه کانسارهای اپی¬ترمال می¬باشد.

کلمات کلیدی

, دگرسانی, کانی¬سازی, سیالات درگیر, اختلاط, اپی¬ترمال, شورک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058321,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {دگرسانی، کانی¬سازی، سیالات درگیر، اختلاط، اپی¬ترمال، شورک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]