زبان و ادبیات عربی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-3) , صفحات (73-86)

عنوان : ( واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشه احمد عبدالمعطی حجازی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله تبیین دیدگاه حجازی شاعر نوگرای مصری پیرامون مدرنیسم ادبی است. نزاعی که میان سنت‌گرایانونوگرایان در شعر معاصر عرب رخ داده است، موجب شد تا شاعران معاصر به موضع‌گیری پیرامون مدرنیسم بپردازند. برای دستیابی به دیدگاه حجازی ابتدا به تبیین مفهوم مدرنیسم وسنت پرداخته می‌شود وسپس به دو رویکرد گسست وپیوست این دو در اندیشه حجازی. حجازی را ازاین حیث می‌توان از شاعران جلودار در حوزه نوگرایی ومدرنیسم به شمار آورد. روش این بررسی، استخراج دیدگاه حجازی از خلال آثاراوست. یافته این بررسی از این قرار است:۱-حجازی به پیوست سنت ومدرنیسم باور دارد؛ ۲-از نظر او شعر نو، زایش دوباره سنت است.

کلمات کلیدی

سنت; مدرنیسم;حجازی;شعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058330,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشه احمد عبدالمعطی حجازی},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {سنت; مدرنیسم;حجازی;شعر نو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشه احمد عبدالمعطی حجازی
%A سیدی, سیدحسین
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2016

[Download]