حکمت سینوی, دوره (20), شماره (55), سال (2016-8) , صفحات (63-80)

عنوان : ( بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی) )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , میثم عزیزیان مصلح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احراز صدق اولیات ازجمله دغدغه های مهم معرفت شناختی است. ابن سینا این قضایا را بدیهی الصدق می داند (نظریه کلاسیک). از میان متاخران، مصباح یزدی این راه حل را کافی ندانسته و به آن اشکال وارد کرده است. از نظر وی احراز صدق و کلیت حقیقی این قضایا در گروی فرارَوی از مفاهیم و به کار گرفتن علم حضوری است و این گونه می توان اطمینان حاصل کرد که اولیات بافته های ذهن نیستند، بلکه حقایقی عینی و کلی هستند. مقاله پیشِ رو شامل سه بخش است: بخش اول، طرح مسئله تحقیق است؛ بخش دوم، طرح نظریه کلاسیک و نقد مصباح یزدی بر آن است؛ بخش آخر، طرح و بررسی نظریه مصباح یزدی و پاسخ به اشکالات واردشده به این نظریه است. در این قسمت دو بحث عمده وجود دارد: اول اینکه هردو معنای ارجاع اولیات به علم حضوری معانی قابل قبولی هستند؛ بحث دوم اینکه اشکال ابتنای صدق قضیه کلی بر جزئی، ناشی از عدم تفکیک بین حیثیت مابه ینظر و مافیه ینظر مفاهیم است. نتیجه اینکه از نظر ما رگه هایی از دیدگاه مصباح یزدی در آثار ابن سینا وجود دارد.

کلمات کلیدی

, علم حضوری, علم حصولی, اولیات, قضایای پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058334,
author = {حسینی, سیدمرتضی and مسعودی, جهانگیر and عزیزیان مصلح, میثم},
title = {بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی)},
journal = {حکمت سینوی},
year = {2016},
volume = {20},
number = {55},
month = {August},
issn = {2538-5275},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {علم حضوری، علم حصولی، اولیات، قضایای پایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی)
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مسعودی, جهانگیر
%A عزیزیان مصلح, میثم
%J حکمت سینوی
%@ 2538-5275
%D 2016

[Download]