تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (7), شماره (25), سال (2016-3) , صفحات (39-52)

عنوان : ( بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران )

نویسندگان: حمید اجتهادی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , زهره اتشگاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع گونه ای درختان یکی از مطالعات مهم اکولوژی به شمار می رود. رودخانه شیرین رود به عنوان یکی از شاخه های اصلی رود تجن در جنگل های کوهستانی هیرکانی در استان مازندران جریان دارد. امتداد اصلی این رودخانه شمالی- جنوبی است و دره-های عمیق آن باعث ایجاد پوششی غنی در دو سمت شرقی و غربی خود شده است. با این فرض که خرد اقلیم ایجاد شده توسط رود بر تنوع درختی موجود تأثیرگذار است در سال 1390، در قطعه ای به طول 15 کیلومتر در دو سوی رودخانه، پلات های 40 در 40 متر مربعی استقرار یافته و درصد پوشش و فراوانی درختان موجود در این عرصه گزارش شد. تیپ غالب درختی این ناحیه راش- ممرز- افرا است. محاسبه شاخص های مختلف ناهمگنی، نشانگر یکسان بودن تنوع درختان در شیب¬های دو سوی دره است. محاسبه شاخص-های تنوع در سه طبقه ارتفاعی 700-900، 900-1300 و 1300-1700 متری از سطح دریا نشان داد که طبقه متوسط دارای بیشترین تنوع است. شاخص های یکنواختی کامارگو و سیمپسون و اصلاح شده نی یکنواختی بیشتری را برای دامنه های رو به شرق نشان می دهند. از نظر ارتفاعی نیز بیشترین یکنواختی در ارتفاعات پایین دیده می شود. نوع اقلیم خاص منطقه، دریافت رطوبت و حرارت یکسان با توجه به پرژرفا و کم وسعت بودن دره رودخانه باعث ایجاد شرایط جوی یکسان و در نتیجه تنوع برابر در دامنه¬های رو به شرق و غرب دره شیرین رود شده است. به علاوه، دور بودن از تخریب های انسانی در دو طبقه ارتفاعی بالاتر توجیه مناسبی برای تنوع بیشتر این مناطق در مقایسه با ارتفاعات پایین تر است. یکنواختی پایین¬تر در ارتفاعات بالا و شیب های غربی دره به دلیل حضور فراوان و در نتیجه غالبیت بالای گونه راش است. علاوه بر بررسی تنوع درختان، ترکیب فلورستیک جنگل نیز مطالعه شد. تعداد 111 گونه گیاهی چوبی و علفی شناسایی گردید و کوروتیپ و شکل زیستی آنها تعیین شد. همی¬کریپتوفیت¬ها (46%)، فانروفیت ها (26%) و ژئوفیت ها (21%) فراوان ترین شکل های زیستی منطقه محسوب می شوند. کوروتیپ اروپا- سیبری مهمترین فیتوکوریون سازنده ساختار کورولوژیک دره¬های رودخانه شیرین رود است.

کلمات کلیدی

, فلور, شکل زیستی, کوروتیپ, فیزیوگرافی, تنوع زیستی, جنگل هیرکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058336,
author = {اجتهادی, حمید and حبیب زارع and طیبه امینی اشکوری and اتشگاهی, زهره},
title = {بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {March},
issn = {2008-8906},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {فلور، شکل زیستی، کوروتیپ، فیزیوگرافی، تنوع زیستی، جنگل هیرکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران
%A اجتهادی, حمید
%A حبیب زارع
%A طیبه امینی اشکوری
%A اتشگاهی, زهره
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2016

[Download]