حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (230-241)

عنوان : ( ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز )

نویسندگان: دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در سال 1393با هدف امکانسنجی تشخیص چند گونه علفهرز رایج شامل خرفه ) ،(Portulacaceaeسلمه تره ). Chenopodium (، در مزرعهSalsola iberica) ( و علف شورAmaranthus retroflexus L.) (، تاج خروس خوابیدهTribulus terrestris L.) (، خارخسکalbum Lتحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد با گسیل امواج فراصوتی و بررسی موج بازگشتی از گونه های علفهرز مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وجود تفاوت در ویژگی های بافتی بین گونه های علف هرز، موجب تغییرات مقدار و الگوی دامنه موج فراصوت بازگشتی از آنها مـی شـود. همچنـین مقایسه میانگین ویژگیهای آماری بین امواج فراصوتی بازگشتی از گونه های علفهای هرز مختلف این اختلافات را تایید کرد. از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون با الگوریتم آموزشی با نرخ یادگیری کاهشی برای جداسازی و شناسایی گونه های علفهرز استفاده شد. در گام اول اقدام به شناسایی همزمان تمام گونهها از یکدیگر شد. نتایج مرحله آموزش شبکه عصبی نشان داد که خطای تشخیص تنها برای سلمه تره برابر با 16/67درصد است و خطـای تشخیص سایر گونهها برابر با صفر درصد است. اما درصد خطای تشخیص برای تمام گونه ها در مرحله آزمایش بیش از 50درصد شد. بنابراین از روش کلاسبندیی ترتیبی دوتایی طی چهار مرحله استفاده شد. در این روش 11شبکه عصبی طراحی شد و از بین آنها 4شبکه عصبی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که به ترتیب در مرحله اول خارخسک، در مرحله دوم تاج خروس، در مرحله سوم خرفه به طور کامل شناسایی و از سایر گونه ها تفکیک شد. همچنین در مرحله چهارم دو گونه سلمه تره و علف شور به طور کامل از یکدیگر جدا شدند

کلمات کلیدی

, برد الکترونیکی, شبکه عصبی, کلاس بندی, ویژگی های آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058337,
author = {گندم زاده, دانیال and روحانی, عباس and عباسپور فرد, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and علی محمدزاده and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {230--241},
numpages = {11},
keywords = {برد الکترونیکی، شبکه عصبی، کلاس بندی، ویژگی های آماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز
%A گندم زاده, دانیال
%A روحانی, عباس
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A علی محمدزاده
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]