حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (342-250)

عنوان : ( معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد )

نویسندگان: زهره خالق آبادیان علاف , حسین صادقی نامقی , فریبا اردشیر , محمد علی اکرمی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور و فعالیت کنه ها روی مواد غذایی انباری نه تنها سبب کاهش کمی و کیفی این محصولات بلکه باعث کاهش قدرت جوانه زدن جنین دانه ها و همچنین ایجاد آلرژی تنفسی و پوستی برای انسان میشود. در سال 1390 به منظور جمع آوری و شناسایی کنه های موجود در مواد غذایی انباری در شهر مشهد از انبارهای مختلف مواد غذایی نمونه برداری شد. نمونه ها پس از حمل به آزمایشگاه با استفاده از قیف برلیز - تولگرین استخراج و بدن آنها با استفاده از اسید لاکتیک خالص شفاف و طبق روشهای معمول روی لام های میکروسکوپی داخل محلول هویر نصب و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. در این بررسی، از گروه بیاستیگماتها تعداد 12 گونه متعلق به 9 جنس و 5 خانواده و از گروه اریباتیدها 13 گونه متعلق به 9 جنس و 9 خانواده جمعآوری شد که 6 گونه از کنههای گروه اریباتید تا سطح جنس شناسایی شدند. این اسلایدها در آزمایشگاه کنهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری میشوند. در فهرست زیر، جنس و گونه هایی که با یک یا دو ستاره مشخص شده اند به ترتیب گزارش جدید برای فون استان خراسان رضوی و ایران هستند. اسامی گونه های شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر م یباشد: Astigmatina- Acaridae: Acarus siro Linnaeus, 1758, Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 1879)*, Caloglyphus berlesie Michael, 1903, Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin)*, 1868, Rhizoglyphus robini Clapared, 1869, Tyrophaguslongior Gervais, 1844*, Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781). Chortoglyphidae: Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879)*, Glycyphagidae: Lepidoglyphusdestructor (Schrank; 1781)*, Histiostomatidae: Histiostoma feroniarum (Dufour, 1839)*, Histiostoma sapromyzarum (Dufour 1839)**,Suidasiidae: Suidasia nesbitti Hughes, 1948*. Oribatida- Aphelacaridae: Aphelacarusacarinus (Berlese, 1910)*, Cosmochthoniidae: Cosmochthonius sp.*, Ctenacaridae: Ctenacarusaraneola (Grandjean, 1932)*, Galumnidae: Galumna discifera Balogh, 1960*, Galumna karajica Mahunka & Akrami, 2001*, Haplozetidae: Haplozetes sp.*, Mesoplophoridae: Mesoplophora sp.*, Oppiidae: Lasiobelba sp.*, Oribatulidae: Oribatula (Oribatula) sp.*, Oribatula (Zygoribatula) sp.*, Oribatula (Zygoribatula) connexa Berlese, 1904*, Oribatula (Zygoribatula) exarata Berlese, 1916*, Scheloribatidae: Scheloriba tesfimbriatus Thor, 1930*.

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, فون, کنههای انباری, Oribatida , Astigmatina
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058340,
author = {خالق آبادیان علاف, زهره and صادقی نامقی, حسین and فریبا اردشیر and محمد علی اکرمی and هاتفی, سعید},
title = {معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {342--250},
numpages = {-92},
keywords = {خراسان رضوی، فون، کنههای انباری، Oribatida ،Astigmatina},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد
%A خالق آبادیان علاف, زهره
%A صادقی نامقی, حسین
%A فریبا اردشیر
%A محمد علی اکرمی
%A هاتفی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]