پژوهش های تولیدات دامی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-8) , صفحات (163-170)

عنوان : ( ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری )

نویسندگان: سعید زره داران , صادق علیجانی , مونا صالحی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، مشاهدات مربوط به صفات عملکردی شامل وزن 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم­مرغ و میانگین وزن تخم­مرغ به منظور ردیابی ژن­های عمده­ی موثر بر این صفات در جمعیت مرغ­های بومی یزد، مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار گرفته است. احتمال تفرق ژن­های عمده در صفات مذکور با استفاده از آزمون­های ساده آماری شامل آزمون­های نرمالیته، بارتلت، لون و فین برای باقی­مانده­ها و آنالیز پیشرفته­ی بیزی، بررسی شد. تفرق ژن­های عمده برای صفات وزن بدن درسنین 8 و 12 هفتگی و نیز تعداد تخم­مرغ تولیدی تایید شد، بنابراین، مدل توارث مختلط شامل اثرات ژن عمده و اثرات پلی­ژنی در مقایسه با مدل صرفا پلی­ژنی برای این صفات، برازش بهتری خواهد داشت. در مورد صفات وزن 8 هفتگی و وزن 12 هفتگی، نسبت واریانس تبیین شده از طریق اثرات پلی­ژنی بیشتر از نسبت واریانس ژنتیکی ژن­گاه ژن عمده به واریانس فنوتیپی کل بود. در مورد تعداد تخم­مرغ تولیدی نسبت واریانس ژنتیکی ژن­گاه ژن عمده به واریانس فنوتیپی کل، بیشتر از نسبت واریانس تبیین شده توسط اثرات پلی­ژنی بود. بنابراین، بیشتر واریانس مشاهده شده برای این صفت در جمعیت مرغ­های بومی یزد، با تفرق ژن عمده تبیین می­شود.با توجه به تایید تفرق ژن عمده با آنالیز بیزی در صفات وزن 8 و 12 هفتگی و تعداد تخم­مرغ در مرغ­های بومی یزد، می­توان استفاده از تکنیک­های مولکولی را برای نقشه­یابی ژن­های عمده­ی مربوطه در این صفات توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, آنالیز بیزی, تفرق ژن عمده, آزمون بارتلت, توارث مختلط, مرغ های بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058350,
author = {زره داران, سعید and صادق علیجانی and مونا صالحی نسب},
title = {ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {August},
issn = {2251-8622},
pages = {163--170},
numpages = {7},
keywords = {آنالیز بیزی، تفرق ژن عمده، آزمون بارتلت، توارث مختلط، مرغ های بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری
%A زره داران, سعید
%A صادق علیجانی
%A مونا صالحی نسب
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2016

[Download]