ژنتیک نوین, دوره (11), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (307-312)

عنوان : ( بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل )

نویسندگان: لیلا شاه محمدی , مجتبی آهنی آذری , النا دهنوی , سعید زره داران , فیروز صمدی , محمدرضا نصیری , رحمت سمیعی , علیرضا خان احمدی , سهیل یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شناسائی چند شکلی ژن GDF9 موثر بر باروری بالا (دو یا چندقلوزائی) در گوسفند نژاد زل با تکنیک- RFLP PCR و بررسی ارتباط آن با رکورد های دوقلوزائی بود. بدین منظور DNA ژنومی 200 راس گوسفند به روش نمکی بهینه شده برای بررسی جهش در این ژن استخراج شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعات 462 و 139 جفت بازی از ژن GDF9 انجام گرفت. قطعات تکثیر شده واریانت های G1 و G8 از ژن GDF9 به ترتیب توسط آنزیم های برشی Hin6I و DdeI مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی حاضر تنها حاکی از چند شکل بودن گله مورد مطالعه برای واریانت G1 ژن GDF9 بود. دو آلل جهش یافته و نوع وحشی به ترتیب با فراوانی 05/0 و 95/0 در حیوانات مورد بررسی برای این جایگاه مشاهده شد. بررسی ارتباط واریانت G1 با دوقلوزائی با استفاده از نرم افزار SAS (رویه GLM) حاکی از عدم ارتباط بین ژنوتیپ های مشاهده شده و رکورد های فنوتیپی مربوط به دوقلوزائی بود (05/0>P ).

کلمات کلیدی

, باروری, چند شکلی, گوسفند, GDF9, RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058351,
author = {لیلا شاه محمدی and مجتبی آهنی آذری and النا دهنوی and زره داران, سعید and فیروز صمدی and نصیری, محمدرضا and رحمت سمیعی and علیرضا خان احمدی and یوسفی, سهیل},
title = {بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2016},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4439},
pages = {307--312},
numpages = {5},
keywords = {باروری، چند شکلی، گوسفند، GDF9، RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل
%A لیلا شاه محمدی
%A مجتبی آهنی آذری
%A النا دهنوی
%A زره داران, سعید
%A فیروز صمدی
%A نصیری, محمدرضا
%A رحمت سمیعی
%A علیرضا خان احمدی
%A یوسفی, سهیل
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2016

[Download]