برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (5), شماره (17), سال (2016-9) , صفحات (146-168)

عنوان : ( بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی )

نویسندگان: داود فاضل ترشیزی , سیدمرتضی هژبرالساداتی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی سیستم گردشگری هر مکان کلیتی است مشتمل بر بخشها ....

کلمات کلیدی

, گردشگری, مراکز تجاری, تحلیل خوشه ای, c_min فازی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058353,
author = {فاضل ترشیزی, داود and هژبرالساداتی, سیدمرتضی and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {September},
issn = {2322-309X},
pages = {146--168},
numpages = {22},
keywords = {گردشگری، مراکز تجاری، تحلیل خوشه ای، c_min فازی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی
%A فاضل ترشیزی, داود
%A هژبرالساداتی, سیدمرتضی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2016

[Download]