ژئوفیزیک ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (83-109)

عنوان : ( تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان )

نویسندگان: محسن حمیدیان پور , عباس مفیدی , محمد سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های با توان تفکیک بالا در مقیاس 20 کیلومتر حاصل از ریزمقیاس نمایی دینامیکی داده های تحلیل مجدد NNRP1 با مدل دینامیکی RegCM طی یک دوره 10 ساله (2010-2001) ماهیت و ساختار باد سیستان مورد بررسی قرار گرفت. نخست، ویژگی های باد براساس داده های سطح زمین ایستگاه زابل مطالعه شد. پس از آن داده های ریزمقیاس نمایی شده حاصل از مدل با داده های ایستگاه یادشده مورد ارزیابی قرار گرفت و با تایید عدم تفاوت معنی دار بین داده های خروجی مدل و داده های ایستگاه در سطح زمین، تحلیل ماهیت و ساختار باد انجام شد. به طور کلی مقاله به دو بخش ماهیت و ساختار باد سیستان تقسیم شده است. بررسی ماهیت باد نشان داد در مقایسه با داده های تفکیک 2.5 درجه ای، ریزمقیاس نمایی دینامیکی با توان تفکیک بالا نتایج بیشتری در مورد آرایش فضایی سامانه های موثر بر باد سیستان و همچنین ساختار دقیق تری از نحوه وقوع این باد به نمایش می گذارد. انتخاب یک مقیاس مناسب در پژوهش حاضر نقش برجسته کم فشار سیستان و پرفشارهای کوه های خراسان را به عنوان سامانه های محلی در تشکیل و تکوین ویژگی های محلی باد سیستان آشکار ساخته است. بررسی ساختار باد بر اساس خروجی های مدل بیانگر آن است که باد سیستان دارای دو هسته بیشینه در حوالی خواف (دشت آتیشان) و حوالی دریاچه هامون (شهر زابل) است که هسته دوم از شدت بیشتری برخوردار است. یافته ها نشان داد که باد سیستان در ارتفاع تقریبی 500 متر از سطح زمین به بیشینه سرعت خود رسیده و سرعتی بالغ بر 17 متر بر ثانیه را بهطور متوسط در این سطح تجربه میکند. وقوع بیشینه شدت باد در ساعات شب در مجاورت سطح زمین، همچنین چینش قائم بسیار شدید باد، حکایت از حضور یک جریان جتی تراز زیرین شبانه در قلمرو اصلی وزش باد سیستان در شرق فلات ایران دارد. بررسی اولیه ساختار لایه مرزی و تغییرات آن در طی شبانه روز، این نظریه را قوت می بخشد که پیدایش جریان جتی تراز زیرین در محدوده شرق فلات ایران (باد سیستان) بیش از آن که ناشی از اختلاف گرمایی و شیب فشار محلی بین مناطق پست و کوهستانی باشد و از نظریه هولتن پیروی کند، بیشتر از نظریه نوسان لختی بلکآدار و آزادشدگی لایه مرزی از نیروی اصطکاک در نتیجه کاهش تلاطم در شب پیروی میکند.

کلمات کلیدی

, باد سیستان, RegCM, کم فشار سیستان, پرفشار کوه های خراسان , جریان جتی تراز زیرین شبانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058354,
author = {محسن حمیدیان پور and مفیدی, عباس and محمد سلیقه},
title = {تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان},
journal = {ژئوفیزیک ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-0336},
pages = {83--109},
numpages = {26},
keywords = {باد سیستان، RegCM،کم فشار سیستان، پرفشار کوه های خراسان ، جریان جتی تراز زیرین شبانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان
%A محسن حمیدیان پور
%A مفیدی, عباس
%A محمد سلیقه
%J ژئوفیزیک ایران
%@ 2008-0336
%D 2016

[Download]