ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-10) , صفحات (537-546)

عنوان : ( پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه )

نویسندگان: ارمغان کوثری مقدم , حسن صدرنیا , حسن عاقل , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روز کاری یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب بهینه سیستم ماشین های زراعی بوده و تعیین کننده میزان زمان موجود برای انجام عملیات کشاورزی می باشد. معمولاً برای تعیین تعداد روزهای کاری موجود از مدل های شبیه سازی رطوبت خاک استفاده می شود. در این تحقیق نیز، مدل شبیه‌سازی به منظور محاسبه رطوبت روزانه خاک در مزرعه تهیه شده است. مدل به دست آمده تعداد روزکاری برای انجام عملیات خاک ورزی و کاشت را در پاییز پیش بینی می‌کند. این مدل تابعی از شرایط آب و هوایی مانند بارندگی، تبخیر و خصوصیات لایه ۲۵ سانتی متری عمق خاک می‌باشد. برای اعتبارسنجی از داده‌های هشت ساله عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. معیار کارپذیری خاک رطوبت کمتر یا مساوی ۸۵ درصد حد ظرفیت زراعی خاک و بارندگی روزانه ی کمتر از ۴ میلی متر در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل حساسیت مدل نشان داد که تعداد روز کاری با افزایش حد رطوبتی خاک و ضریب زهکشی خاک افزایش می یابد. سازگاری خوبی میان نتایج به‌دست آمده از مدل در مقایسه با واقعیت وجود داشت. تعداد روز کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه در مزرعه با احتمال ۵۰، ۸۰ و ۹۰ درصد به‌طور میانگین برای دوره‌های ده روزه مهر ماه به‌ترتیب ۹/۹۴، ۹/۲۱ و ۸/۵۷ روز، آبان ماه، ۹/۷۷، ۸/۰۲ و ۶/۴۱ روز و برای آذرماه، ۹/۶۸، ۷/۴۸ و ۵/۲۴ روز به دست آمد.

کلمات کلیدی

روزهای کاری; خاک ورزی ثانویه; کارپذیری; کاشت; مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058355,
author = {کوثری مقدم, ارمغان and صدرنیا, حسن and عاقل, حسن and بنایان اول, محمد},
title = {پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6829},
pages = {537--546},
numpages = {9},
keywords = {روزهای کاری; خاک ورزی ثانویه; کارپذیری; کاشت; مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه
%A کوثری مقدم, ارمغان
%A صدرنیا, حسن
%A عاقل, حسن
%A بنایان اول, محمد
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2016

[Download]