پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (3), شماره (11), سال (2015-12) , صفحات (77-98)

عنوان : ( بررسی نحوه استقرار مراکز انتظامی شهر مشهد براساس مدل SWOT و QSPM )

نویسندگان: سید مصطفی حسینی , سیدهادی زرقانی , ابوالحسن نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: برنامه‌ریزی راهبردی مقوله‌ای است که هدف آن ارائه برنامه‌ای مدون و جامع با توجه شرایط درونی و بیرونی سازمان است. در این نوع برنامه‌ریزی با شناسایی، بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان، راهبردهای متناسب با شرایط سازمان ارائه می‌شود. برنامه‌ریزی راهبردی به‌ویژه برای مراکز انتظامی که وظیفه ایجاد و گسترش امنیت را در جامعه دارند، حائز اهمیت فراوانی است، به‌طوری که در صورت فقدان چنین برنامه‌ای، این مراکز عملکرد مناسب و چندان مفیدی نخواهند داشت؛ بر این اساس، در این پژوهش به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز انتظامی شهر مشهد و ارائه راهبردهایی با استفاده از تکنیک‌های SWOT و QSPM پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موقعیت جاری مراکز انتظامی شهر مشهد در حالت تهاجمی قرار دارد؛ از این‌رو این مراکز باید از نقاط قوت و فرصت موجود در مراکز خود استفاده کرده تا بتوانند بر نقاط ضعف و تهدید پیشروی فائق آیند.

کلمات کلیدی

, ب: برنامه‌ریزی راهبردی, مراکز انتظامی, SWOT, QSPM, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058357,
author = {سید مصطفی حسینی and زرقانی, سیدهادی and ابوالحسن نجفی},
title = {بررسی نحوه استقرار مراکز انتظامی شهر مشهد براساس مدل SWOT و QSPM},
journal = {پژوهشنامه جغرافیای انتظامی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2383-3580},
pages = {77--98},
numpages = {21},
keywords = {ب: برنامه‌ریزی راهبردی، مراکز انتظامی، SWOT، QSPM، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نحوه استقرار مراکز انتظامی شهر مشهد براساس مدل SWOT و QSPM
%A سید مصطفی حسینی
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابوالحسن نجفی
%J پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
%@ 2383-3580
%D 2015

[Download]