بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri )

نویسندگان: حسین میرزائی نجفقلی , سعید طریقی , مرتضی گل محمدی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری شانکر باکتریایی مرکبات ناشی از باکتری ...

کلمات کلیدی

, فاکتورهای بیماری زایی, شانکر باکتریایی مرکبات, آغازگر اختصاصی و تشکیل بیوفیلم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058362,
author = {میرزائی نجفقلی, حسین and طریقی, سعید and مرتضی گل محمدی and طاهری, پریسا},
title = {بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فاکتورهای بیماری زایی، شانکر باکتریایی مرکبات، آغازگر اختصاصی و تشکیل بیوفیلم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri
%A میرزائی نجفقلی, حسین
%A طریقی, سعید
%A مرتضی گل محمدی
%A طاهری, پریسا
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]