بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه )

نویسندگان: مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی پیتیومی ریشه چغندرقند با عامل ...

کلمات کلیدی

, چغندرقند, سن, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058369,
author = {کاکوئی نژاد, مژده and طاهری, پریسا and سید باقر محمودی and طریقی, سعید},
title = {تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {چغندرقند، سن، مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه
%A کاکوئی نژاد, مژده
%A طاهری, پریسا
%A سید باقر محمودی
%A طریقی, سعید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]