زبان پژوهی, دوره (6), شماره (13), سال (2015-1) , صفحات (45-63)

عنوان : ( آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , زهراسادات حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادگیری زبان عموماً با چهار مهارت زبانی در ارتباط است: شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن. هر یک از این چهار مهارت نقش بسزا و ویژه ای در امر یادگیری دارد. اما پرورش این مهارت نیازمند عواملی چند ازجمله مطالب آموزشی مناسب، معلم آگاه به اصول آموزش و نیز شیوه ها و راهکارهای آموزشی کارآمد است. مطالب آموزشی باید با جهت گیری های خاص و ویژگی های معین تهیه شده باشند، معلم زبان باید با اصول آموزشی زبان آشنا باشد و سرانجام باید از روش ها و راهکارهای نوین و نتیجه بخش آموزش زبان نهایت استفاده را ببرد. هدف از این پژوهش بررسی این نکته است که آیا داستان می تواند به عنوان یک شیوه آموزشی در آموزش زبان دوم به کار برود یا نه. برای بررسی میزان موفقیت داده های داستانی در آموزش زبان دوم، در یک بررسی میدانی تعدادی از واژگان هم آوا- هم نویسه زبان فارسی در دو گروه (آزمایش، کنترل) به 7 دانشجوی خارجی زبان آموز زبان فارسی با استفاده از داستان و بدون داستان آموزش داده شد. برای بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t استفاده شده است. با توجه به این که سطح معناداری آزمون t کمتر از 05/0 ( sig=0.00 ) می باشد، می توان گفت که نمره گروه آزمایش با نمره گروه کنترل تفاوت معناداری دارد و بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان از داستان به عنوان یک شیوه آموزشی مناسب برای آموزش واژه های هم آوا- هم نویسه مدد جست و این شیوه یادگیری را تسهیل و جذاب می کند .

کلمات کلیدی

, واژگان هم آوا, هم نویسه, شیوه های آموزش , داستان کوتاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058375,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and حسینی, زهراسادات},
title = {آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {13},
month = {January},
issn = {2008-8833},
pages = {45--63},
numpages = {18},
keywords = {واژگان هم آوا- هم نویسه- شیوه های آموزش -داستان کوتاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A حسینی, زهراسادات
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2015

[Download]