حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (188-198)

عنوان : ( تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر سولفات آمونیم (AMS) بر بازدارندگی کربنات کلسیم (CaCO3) موجود در آب مخزن سمپاش علف کش های گلایفوسیت (Roundup®, 41% SL) و نیکوسولفورون (Cruse®, 4% SC) بر کنترل علف های هرز سوروف[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) به صورت دو آزمایش فاکتوریل 2×6 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد بدون سمپاشی برای هر علف هرز) در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت کربنات کلسیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون در آب دیونیزه (w/v)) در ترکیب با مقادیر 0 (-AMS) یا 3 (+AMS) کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیم به عنوان تعدیل کننده سختی آب بودند. گلایفوسیت و نیکوسولفورون به ترتیب در مقادیر 385 و 550 میلی لیتر ماده تجاری در هکتار (معادل 158 و 22 گرم ماده مؤثره در هکتار) به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز در حجم سمپاشی 250 لیتر در هکتار اعمال شدند. نتایج آزمایش، کاهش معنی دار (01/0≥P) درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز سوروف و گاوپنبه را با افزایش غلظت کربنات کلسیم آب در مخزن علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون نشان داد. ولی این تأثیر مشابه نبود. به طوری که حضور 500 قسمت در میلیون یون کلسیم در مقایسه با عدم حضور آن در محلول علف کش نیکوسولفورون، وزن خشک (درصد شاهد) علف های هرز سوروف و گاوپنبه را به ترتیب 16 و 50 درصد افزایش داد. این مقادیر برای علف کش گلایفوسیت به ترتیب معادل 78 و 51 درصد بود. همچنین افزودن سولفات آمونیم (+AMS) به مخزن سمپاش، اثرات هم کاهی سختی آب را کاهش داد و کارایی علف کش ها را در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه بهبود بخشید. با این وجود، اثر هم افزایی +AMS روی علف کش گلایفوسیت در کنترل گاوپنبه بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, اثر هم کاهی, تعدیل کننده, سختی آب, قسمت در میلیون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058380,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {188--198},
numpages = {10},
keywords = {اثر هم کاهی، تعدیل کننده، سختی آب، قسمت در میلیون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]