علوم و فناوری فضایی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (11-17)

عنوان : ( کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی )

نویسندگان: , سیدکمال حسینی ثانی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به طراحی کنترلکنندة تحملپذیر خطا برای ماهواره به منظور ردیابی مسیر مورد نظر و با درنظر گرفتن آسیب ضر بشونده در عملگر پرداخته شده است. برای این منظور از روش معکوس دینامیک غیرخطی استفاده شده و به دلیل عدم وجود تکینگی در نمایش وضعیت به کمک کواترنیونها، استفاده از آنها در دستور کار قرار گرفته است. پایداری سیستم حلقه بسته نیز توسط روش مستقیم لیاپانوف تضمین شده است. مزیت روش پیشنهادی در این مقاله را میتوان در سادگی پیادهسازی، آزادی عمل در تغییر شکل حالت گذرا و نیز اطمینان از پایداری پاسخ حلقه بستة سیستم خلاصه کرد. نتایج شبیهسازی نیز نشان از عملکرد مناسب روش پیشنهادی دارد

کلمات کلیدی

, کنترلکنندة تحملپذیر خطا, آسیب ضرب شوندة عملگر, معکوس دینامیک غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058382,
author = { and حسینی ثانی, سیدکمال and پریز, ناصر},
title = {کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی},
journal = {علوم و فناوری فضایی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5460},
pages = {11--17},
numpages = {6},
keywords = {کنترلکنندة تحملپذیر خطا، آسیب ضرب شوندة عملگر، معکوس دینامیک غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی
%A
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%A پریز, ناصر
%J علوم و فناوری فضایی
%@ 2008-5460
%D 2015

[Download]