پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-5) , صفحات (229-248)

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن) )

نویسندگان: سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید زعفران طی سال¬های اول تا هفتم در شهرستان¬های تربت حیدریه و قائن به عنوان دو قطب مهم تولید این محصول، در سطوح مختلف مصرف نهاده¬ها و کود دامی (کمتر از 100، 150-100 و بیش از 150 تن در هکتار) در سال 1394 با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) انجام شد. بر اساس روش ISO14044، LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات (شامل گرمایش جهانی، غنی¬سازی در محیط¬های خشکی و آبی و اسیدی شدن) و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه شد. واحد کارکردی معادل یک تن گل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان مصرف نهاده¬ها شامل سوخت و کودهای دامی و شیمیایی در تربت حیدریه بالاتر از قائن بود. همچنین بالاترین عملکرد گل در شهرستان¬های قائن و تربت حیدریه (به ترتیب با 47/1 و 66/1 تن در هکتار) در پایین¬ترین سطح مصرف کود دامی حاصل گردید. بالاترین پتانسیل غنی¬سازی در محیط آبی در شهرستان¬های قائن و تربت حیدریه برای بیشترین میزان مصرف کود دامی به ترتیب برابر با 861/4 و 983/10 واحد معادل کیلوگرم PO4 به ازای یک تن گل مشاهده گردید. بالاترین مجموع شاخص بوم¬شناخت در شهرستان-های قائن و تربت حیدریه برای بالاترین سطح کودی برابر با 34/1 و 18/3 EcoX به ازای یک تن گل محاسبه گردید. با توجه به سهم بالای اثرات زیست محیطی در نظام¬های تولید زعفران به ویژه در تربت حیدریه توصیه می¬شود از کشت مخلوط، کم-خاکورزی و مصرف مقادیر مناسب کودهای آلی بهره¬گیری گردد.

کلمات کلیدی

, غنی¬سازی, تنوع کارکردی, پایداری نظام¬های تولید, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058385,
author = {خرم دل, سرور and ابوالحسنی, لیلی and اعظم رحمتی, الهه},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2345-3869},
pages = {229--248},
numpages = {19},
keywords = {غنی¬سازی، تنوع کارکردی، پایداری نظام¬های تولید، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)
%A خرم دل, سرور
%A ابوالحسنی, لیلی
%A اعظم رحمتی, الهه
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2017

[Download]