2016 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) , 2016-09-14

عنوان : ( شناسایی مهم ترین منابع ایجاد میدان های الکترومغناطیس در قطار شهری مشهد )

نویسندگان: علی جامعی , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطار شهری یکی از سیستم های حمل و نقل شهری است که در شهرهای بزرگ در حال توسعه می باشد. این سیستم ریلی انتشار دهنده میدان های الکترومغناطیس در محیط می باشد. شناسایی خطرناک ترین منابع در هر محیطی برای پیشگیری از خطرات احتمالی بعدی از مهمترین فعالیت هایی است که باید در هر مجموعه ای به این صورت انجام گیرد. در این مقاله در ابتدا به تعیین میدان های الکترومغناطیس در نقاط مختلف پرداخته می شود و سپس با استفاده استاندارد مقایسه ای ICNIRP، تعیین می گردد که آیا میانگین میدان های وارده از حدود مجاز تجاوز می کند یا خیر. سپس در بخش بعدی تمامی منابع میدان های الکترومغنایطس مشخص می گردد و تاثیرات این میدان ها روی یکدیگر بررسی می شود و پس از اندازه گیری در نقاط مختلف، تحلیل روی این میدان ها انجام شده و خطرناک ترین منبع برای مسافران و راهبر انتخاب می گردد. این تحلیل نشان می دهد که چه مکانهایی در اولویت قرارگیری مسافران خواهد بود که تا حد امکان زمان کمتری در این مکان ها قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, قطار شهری , میدان های الکترومغناطیس , استاندارد مقایسه ای ICNIRP , منابع میدان های الکترومغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058390,
author = {جامعی, علی and رضوی, حمیده },
title = {شناسایی مهم ترین منابع ایجاد میدان های الکترومغناطیس در قطار شهری مشهد},
booktitle = {2016 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قطار شهری ،میدان های الکترومغناطیس ،استاندارد مقایسه ای ICNIRP ،منابع میدان های الکترومغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مهم ترین منابع ایجاد میدان های الکترومغناطیس در قطار شهری مشهد
%A جامعی, علی
%A رضوی, حمیده
%J 2016 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE)
%D 2016

[Download]