Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (147-168)

عنوان : ( بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب )

نویسندگان: زهرا حامدی شیروان , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی بازنمایی تحولات سوریه در برخی از روزنامهها و منابع خبری غرب پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رویکرد تامپسون ( 1990 ) است که پنج روش کلی عملکرد ایدئولوژی را به همراه تعدادی راهبرد ترسیم نمادین متناسب با آنها بیان میکند. در بررسی و تحلیل متون، مشخص شد که روشهای مورد استفاده در متون عبارتاند از: مشروعسازی، پنهانسازی، چیزوارگی و چندپارگی؛ راهبردهای بهکاررفته نیز عقلانیسازی، افتراق، مجهولسازی، اسمسازی، حسن تعبیر و نامطلوبزدایی بودند . روزنامهها و منابع بررسیشده براساس دیدگاهها، ایدئولوژیها و اهداف مورد نظر خود، به توصیف رویدادهای سوریه پرداختهاند و بر تقسیمبندی و قطببندی افراد و گروهها اصرار ورزیده و آن را تشدید میکنند و این یعنی واقعیت در این منابع تحریف شده است.

کلمات کلیدی

, ایدئولوژی, تامپسون, تحولات سوریه, منابع خبری غرب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058396,
author = {حامدی شیروان, زهرا and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {5},
month = {January},
issn = {۲۳۲۲-۳۰۸۱},
pages = {147--168},
numpages = {21},
keywords = {ایدئولوژی، تامپسون، تحولات سوریه، منابع خبری غرب، بازنمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب
%A حامدی شیروان, زهرا
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ ۲۳۲۲-۳۰۸۱
%D 2016

[Download]